Image not available
Image not available
Image not available

Tel.(+66)21012435 Mobile:(+66)979892956

www.ckp.co.th

CKP Safety Engineering Company Limited

Image not available
Image not available
Image not available

Tel.(+66)21012435 Mobile:(+66)979892956

"มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยไว้ใจเรา"

บริษัท ซีเคพี เซฟตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

Training Courses

หลักสูตรการสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation)

 

หลักสูตรการสอบสวนอุบัติเหตุ  (Accident Investigation)

หลักการเหตุผล : 

               การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัจจุบันมีความสำคัญยิ่ง งานด้านความปลอดภัยจะประสบความสำเร็จได้ องค์กรต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกันและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อีกด้วย แต่เนื่องจากที่ทุกองค์กรยังขาดซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงเกิดการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุถึงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

               การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์เป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุ และลักษณ์ของการเกิดอุบัติเหตุ ถ้าหากพิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริง และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

 

วัตถุประสงค์ : 

การสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนำมาจัดทำมาตรการป้องกัน หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นซ้ำอีก

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงขั้นตอนการสอบสวน รายงาน แบะวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง

 

Course outline : 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา

1. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. นิยามและคำจำกัดความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

   - พร้อม ตัวอย่าง กรณีศึกษา  Clip Video เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับผู้เข้าอบรม 

3. สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ และความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุ

4. การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์

   - พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่เกิดอุบัติขึ้นจริงมาทำการสอบสวนร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม

5. การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

6. มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

7. การบันทึก และการรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักหัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย / และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการอบรม : บรรยาย, ตอบข้อซักถาม, ตัวอย่างพร้อมสาธิต และหรือ กิจกรรมกลุ่ม