Image not available
Image not available
Image not available

Tel.(+66)21012435 Mobile:(+66)979892956

www.ckp.co.th

CKP Safety Engineering Company Limited

Image not available
Image not available
Image not available

Tel.(+66)21012435 Mobile:(+66)979892956

"มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยไว้ใจเรา"

บริษัท ซีเคพี เซฟตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

Training Courses

การลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการด้วยเทคนิค KYT

หลักสูตรการลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการด้วยเทคนิค  KYT (KIKEN YOSHI TRAINING)

 

 

หลักการและเหตุผล : 

             การแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้นนั้นต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอีก และหากความเสี่ยงอุบุติเหตุนั้นไปถึงผู้ปฎิบัติงานย่อมเกิดความเสียหายอย่างประมาณค่ามิได้ ดังนั้นหากสามารถหยั่งรู้ระวังภัยล่วงหน้าได้จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฎิบัติงานปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุได้ดีที่สุด

 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานให้น้อยลงและไม่เกิดขึ้นในที่สุด

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับทุกคนในองค์กร

3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการหยั่งรู้ระวังภัยให้สูงขึ้น

 

Course outline : 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา 

1. การหยั่งรู้อุบัติเหตุล่วงหน้าด้วยระบบ KYT

    - ความปลอดภัยสำคัญกับองค์กรของท่านหรือไม่

2. การบริหาร 4เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างไร

3. กรณีศึกษาการกระทำและสภาพที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

4. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของ KYT

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ KYT

6. การฝึกปฏิบัติการทำ KYT

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : พนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ

 

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

วิธีการอบรม : บรรยาย, ตอบข้อสักถาม, ตัวอย่าง, กิจกรรมกลุ่ม